Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony do 15.09.2019

REGULAMIN POLSKO-JAPOŃSKIEGO KONKURSU NA PLAKAT

Ideografia 2019.

I Międzynarodowy Przegląd Projektowania Graficznego w Poznaniu

Organizator — Fundacja Rarytas Art Foundation

Patronat — Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 

Komitet Organizacyjny

        Mateusz Bieczyński - Przewodniczący / Sekretarz Jury
        Zdzisław Schubert
        Mirosław Adamczyk
        Maciej Kurak
        Piotr Grzywacz
        Szymon Dolata
        Aniela Perszko
        Nagisa Rządek

W roku 2017 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu działając we współpracy z Fundacją Rarytas zainicjował w nową cykliczną imprezę artystyczną — Ogólnopolski Festiwal Projektowania Graficznego „Ideografia”. Celem imprezy była prezentacja najnowszych dokonań́ polskich grafików projektantów. W roku 2018 została zorganizowana jego druga odsłona w rozszerzonej formule.

W roku 2019 Ideografia po raz pierwszy organizowana jest w kontekście wykraczającym poza Polskę. Podobnie jak w dwóch pierwszych edycjach, konkurs jest adresowany zarówno do twórców plakatów, jak również̇ innych form graficznych. Przewidziane zostały w nim dwie kategorie główne — plakat oraz ideograf (tzw. plakat autorski w edycji własnej).

Konkurs w kategorii Ideograf dedykowany został tematowi relacji polsko-japońskich, widzianym w szerszej perspektywie wymiany międzykulturowej. W roku 2019 w obu państwach obchodzony jest jubileusz 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy oboma krajami (więcej na temat ich historii: https://tokio.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polityka/historia_stosunkow_polsko_japonskich/).

Wydaje się, że szczególną wartością kulturową w Polsce i Japonii jest synteza tradycji z nowoczesnością, wyrażanej w formie poetyckiej metafory. W Japonii regularnie odbywają się wydarzenia kulturalne prezentujące twórczość polskich artystów. Organizowane są przedstawienia teatralne, koncerty, wystawy. Duże zainteresowanie wzbudzają pokazy „polskiej szkoły filmowej” oraz muzyka takich kompozytorów jak: Fryderyk Chopin, Karol Szymanowski, Stanisław Moniuszko czy Krzysztof Penderecki. W Polsce z kolei ceniona jest sztuka tradycyjnej japońskiej kaligrafii, współczesny japoński rysunek komiksowy, filmy animowane, gry komputerowe oraz szeroko rozumiana kultura high-tech. Ważne miejsce w relacjach polsko-japońskich odgrywa również sztuka plakatu. W Polsce doskonale znana jest twórczość m.in. Shigeo Fukudy i innych plakacistów, a w Japonii twórców związanych z tzw. Polską Szkołą Plakatu.

Konkurs w ramach I Międzynarodowego Przeglądu Projektowania Graficznego Ideografia 2019, stanowi pretekst do dokonania współczesnej interpretacji historycznych relacji polsko-japońskich, jak również prowokuje pytanie o przyszłość wymiany kulturalnej pomiędzy naszymi krajami.

Tematyka prac zgłaszanych w kategorii Ideograf dotyczyć powinna zatem wielowymiarowych i wielowątkowych rozważań́ nad znaczeniem jubileuszu dla tożsamości zarówno polskiej, jak i japońskiej. Plakat, jak żadne inne medium, wydaje się być najbardziej właściwym dla formułowania i artykułowania wspomnianych treści.

Kwalifikacji plakatów do udziału w wystawie konkursowej dokona Jury powołane przez organizatorów, które przyzna Nagrodą Główną oraz wyróżnienia.

Kategorie:

A — Plakat kulturalny (plakaty wydane drukiem dla określonego zleceniodawcy powstałe w latach 2017-2019). Każdy autor może przedstawić 2 plakaty w kategorii A w formacie B1 (100 cm x 70 cm) lub japońskim B1+ (103 cm x 73 cm). Odstępstwa w przewidzianym formacie wymagają kontaktu z organizatorami.

B — Ideograf (tzw. plakaty w edycjy własnej) 

Uczestnicy przedstawiają prace na określony przez organizatorów temat „Japonia-Polska / Polska-Japonia”.

Każdy autor może przesłać do 5 prac.

Wyboru i oceny prac do wystawy konkursowej dokona Jury powołane przez Organizatorów w składzie:

  • Mirosław Adamczyk, grafik projektant, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
  • Kazunari Hattori, grafik projektant
  • Mariusz Knorowski, kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie
  • Kanako Nakagawa, kurator wystaw plakatu
  • Zdzisław Schubert, krytyk sztuki, kurator senior Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu

        Sekretarz Jury: Mateusz Bieczyński, Prorektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
        Współpraca: Piotr Grzywacz, Nagisa Rządek

Organizatorzy przewidują następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagroda główna (5 000 PLN)

Nagroda w kategorii A (2 500 PLN)

Nagroda w kategorii B (2 500 PLN)

Przebieg oceny nadsyłanych prac:

Etap pierwszy

Uczestnicy przesyłają prace w formie cyfrowej na adres: opencall@uap.edu.pl
Kategoria A i B — wymiary A4, rozdzielczość 300 dpi, tryb kolorystyczny CMYK, format jpg


Każda nadsyłana praca powinna zawierać następujący opis:

Kategoria A

— Imię i nazwisko autora, adres, e-mail, numer telefonu
— Data realizacji
— Technika druku
— Wydawca / Zleceniodawca
— Drukarnia*

Kategoria B

— Imię i nazwisko autora, adres, e-mail, numer telefonu
— Data realizacji
— Technika druku

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1.09.2019

Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony do 15.09.2019

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi do 15-20.09.2018

Etap drugi

Laureaci zakwalifikowani do wystawy konkursowej zostaną powiadomieni drogą mailową.

Laureaci będący autorami prac oryginalnych w edycji lub wydań limitowanych są zwolnieni z opłaty i dosyłają prace na adres:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Mateusz Bieczyński
Al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań

Istnieje możliwość przesłania organizatorom pliku produkcyjnego w technologii cyfrowej. Koszt wydruku pojedynczego zakwalifikowanego plakatu wynosi 50 zł.

Termin nadsyłania plików produkcyjnych oraz potwierdzeń przelewu środków na druk wybranych prac — 20.10.2017

Postanowienia dodatkowe

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od przyznania Nagrody Głównej oraz innego podziału środków przeznaczonych na nagrody – zgodnie z ustaleniami Jury konkursowego.

Autor oświadcza, że samodzielnie wykonał przesłane i wymienione w karcie zgłoszenia prace.
Przesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że ich publiczna prezentacja
nie narusza praw autorskich osób trzecich. Wszelkie możliwe wynikające stąd roszczenia obciążają zgłaszającego.

Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika na publikacje nadesłanych
prac w środkach masowego przekazu, w materiałach promocyjnych związanych
z festiwalem, w szczególności w katalogu wystawy konkursowej oraz innych wystaw towarzyszących.
Laureaci nadsyłający swoje prace w kategorii B wyrażają zgodę na wykonanie dodatkowej reprodukcji ich plakatów i przekazanie pojedynczych egzemplarzy do zbiorów plakatu Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Prace, w których treść przekazu będzie obrażała uczucia religijne, światopoglądowe, rasowe, kulturowe nie będą brane pod uwagę.

Wystawie będzie towarzyszył katalog zawierający reprodukcje prac, pełną listę uczestników oraz katalogowy spis zakwalifikowanych prac.
Uczestnicy, których prace zostaną zakwalifikowane do konkursu, otrzymają jeden egzemplarz katalogu nieodpłatnie.

Prace nadesłane i wydrukowane na wystawę pokonkursową nie będą zwracane — zostaną włączone do kolekcji Organizatorów.

Regulamin do pobrania